Zdecydowane absolutorium


Zasadniczym tematem LXXII sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się we wtorek, 16 maja 2023 r., było udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od przedstawienia przez burmistrza, wymaganego przez ustawę o samorządzie terytorialnym, Raportu o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2022 rok.

Po debacie nad tym dokumentem radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi wotum zaufania. Następne głosowanie – nad absolutorium – poprzedzone zostało przedstawieniem sprawozdań dotyczących zeszłorocznego budżetu i odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Po dyskusji za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 18 radnych spośród 20 obecnych na sesji (wstrzymały się od głosu tylko 2 osoby).

Po głosowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura w imieniu radnych pogratulowała burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi znakomitego wyniku głosowania i podziękowała za dobrą współpracę. Burmistrz podziękował z kolei radnym, sołtysom oraz wszystkim swoim współpracownikom za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu naszej gminy oraz wspólną pracę dla dobra ogółu mieszkańców.