Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych podpisana

W dniu 29 maja br. podpisano umowę dot. odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady wystawkowe) z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Umowa została zawarta na okres od lipca 2023 roku do grudnia 2024 roku, a Wykonawcą który będzie ją realizował jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., czyli firma która już od lipca zeszłego roku świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej Gminy.

Zgodnie z przyjętą pod koniec zeszłego roku nowelizacją aktów prawa miejscowego od lipca br. w kwestii odbioru odpadów komunalnych nastąpi kilka zmian, m.in. zniesiony zostanie obowiązek przekazania zgłoszenia chęci oddanie odpadów wystawkowych w terminie 14 dni poprzedzającym ich odbiór, ponadto w odniesieniu do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) na terenie nieruchomości jednorodzinnych – zostanie dopuszczony system mieszany – workowo / pojemnikowy, z zastrzeżeniem, że właściciel nieruchomości samodzielnie wyposaża nieruchomość w pojemniki oraz ma obowiązek poinformowania o tym fakcie gminę, w przeciwnym wypadku nieruchomość nadal będzie objęta tylko systemem workowym. Zwiększona zostanie też częstotliwość odbioru odpadów frakcji papieru oraz metali i tworzyw sztucznych z nieruchomości jednorodzinnych, wracając tym samym do odbioru raz na dwa tygodnie.

źródło: swarzedz.pl