Jednogłośne absolutorium i gratulacje dla burmistrza Mariana Szkudlarka

Zasadniczym tematem XXXVII sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się we wtorek, 25  maja 2021 r., było udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od przedstawienia przez burmistrza, wymaganego przez ustawę o samorządzie terytorialnym, Raportu o stanie Miasta i Gminy Swarzędz.

Po debacie nad tym dokumentem radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi zdecydowanego wotum zaufania (19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się). Burmistrz, dziękując za tak pozytywną ocenę, podkreślił, że jest ona rezultatem dobrej pracy również całego zespołu, nie tylko współpracowników, ale i radnych, sołtysów oraz szefów jednostek organizacyjnych gminy.

Następne głosowanie – nad absolutorium – poprzedzone zostało przedstawieniem sprawozdań dotyczących zeszłorocznego budżetu i odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Po dyskusji za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 21 radnych.

Po głosowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura w imieniu radnych pogratulowała burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi znakomitego wyniku głosowania i podziękowała za dobrą współpracę. Burmistrz podziękował z kolei radnym, sołtysom oraz wszystkim swoim współpracownikom za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu naszej gminy oraz wspólną pracę dla dobra ogółu mieszkańców.

źródło: Swarzedz.pl
fot. M. Woliński