Cyberbepieczeństwo w cenie

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Chcąc realizować zadania związane z tymi potrzebami postanowiliśmy poszerzyć kompetencje cyfrowe urzędników oraz uzupełnić braki sprzętowe urzędu i szkół na terenie naszej gminy. Dlatego też złożyliśmy wniosek o dofinansowanie procesu wdrożenia zabezpieczeń systemów informatycznych poprzez modernizację systemu backup-u, archiwizacji i odzyskiwania utraconych danych. Wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł.

W ramach realizowanego grantu przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz podatności systemów i sieci informatycznej urzędu na ataki. Zastosowane zabezpieczenia będą chronić zasoby informacyjne Gminy Swarzędz przed coraz częściej pojawiającymi się w Polsce atakami wirusami szyfrującymi pliki na dyskach komputerów i serwerów urzędu.

Dodatkowo w ramach grantu pracownicy UMiG zostaną przeszkoleni z bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także rozbudowana zostanie wewnętrzna sieć teleinformatyczna szkół na terenie naszej gminy poprzez zakup i wdrożenie nowych urządzeń sieciowych w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności prowadzenia zajęć lekcyjnych, w tym pracy i nauki zdalnej. Dodatkowo serwerownie szkół zostaną doposażone w urządzania UPS w technologii On-Line.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” działania 5.1: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Źródło: UMiG Swarzędz