Budżet Swarzędza na 2023 rok zatwierdzony


20 grudnia odbyła się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Głównym punktem obrad było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043 oraz budżetu naszej gminy na 2023 rok. Dokument ten – przyjęty zdecydowaną większością 17 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się – zakłada, że przyszłoroczne dochody wyniosą 381.369.845,61 zł, natomiast wydatki oszacowano na kwotę 406.819.361,69 zł. Na inwestycje w 2023 roku przeznaczymy 85.864.458,37 zł.

Przyszłoroczny budżet naszej gminy będzie trudny w realizacji ze względu na znaczny wzrost wydatków bieżących i równoczesny spadek dochodów spowodowany m.in. reformą finansów publicznych. Jednocześnie budżet ten będzie miał charakter zdecydowanie proinwestycyjny i prospołeczny.

– podkreślił burmistrz Marian Szkudlarek, dziękując radnym za wszystkie głosy i sugestie przekazane podczas prac na projektem budżetu.

Wykaz zadań majątkowych na 2023 r.:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

1. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2026, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wynoszą 150.000 zł i są przeznaczone na wykupy głównie sieci wodociągowych, zrealizowanych i sfinansowanych przez prywatnych inwestorów w ubiegłych latach.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – w ramach programu „Zielony transport publiczny” – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2025, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wynoszą 3.668.000 zł.Środki stanowią wkład własny do projektu dotyczącego zakupu łącznie 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania, który został przyjęty do dofinansowania przez NFOŚiGW. W roku 2023 planowany jest zakup 2 autobusów.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2024, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wynoszą 6.000.000 zł, które zostaną przekazane Powiatowi Poznańskiemu na rozpoczęcie budowy obwodnicy – etap I, zgodnie z zawartym porozumieniem.

2. Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2023 w kwocie 121.000 zł, zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie za dokumentację techniczną związaną z budową obwodnicy – etap II (odcinek od ul. Średzkiej do ul. Transportowej).

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego  (rondo), dotacja dla Powiatu Poznańskiego – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wynoszą 125.000 zł, które zostaną przekazane Powiatowi Poznańskiemu na kontynuację i zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

4. Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz – dotacja dla Powiatu Poznańskiego – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2023 wynoszą 8.300.000 zł i stanowią udział Gminy Swarzędz w realizacji inwestycji wieloletniej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Poznańskim. Zadanie jest również współfinansowane przez PKP.

Rozdział  60016 – Drogi publiczne gminne

1. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – zadanie realizowane w latach 2012-2023, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2023 wynosi 420.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej na  budowę ul. Armii Poznań w Swarzędzu i Zalasewie między ul. Planetarną, a Kórnicką oraz przebudowy ul. Kupieckiej w Swarzędzu między ul. Armii Poznań, a Graniczną oraz kontynuację dokumentacji technicznych na przebudowę ulic: Siewnej, Truskawkowej i Borówkowej w Zalasewie, Darniowej i Królewskiej w Gortatowie oraz Czarnoleskiej i Spółdzielczej w Kruszewni.

2. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz – zadanie realizowane w latach 2011-2025, znajdujące się w WPF. W roku 2023 zabezpieczono kwotę 169.000 zł na kontynuację prac związanych z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej związanej z przebudową dróg na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu.

3. Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000 zł) -zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2023 przeznaczono kwotę 18.000.000 zł, na realizację zadania zgodnie z zawartą umową z wykonawcą oraz końcowe, niezbędne, rozliczenia związane z wykupem nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego, zgodnie z wydaną decyzją Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu – zadanie realizowane w latach 2014-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono kwotę 500.000 zł na końcowe rozliczenie za wielobranżową dokumentację techniczną na budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem, a także rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową ul. Rolnej oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową ul. Folwarcznej w Paczkowie.

5. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 -zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2023 rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wykonanie projektów podziałów nieruchomości i końcowe rozliczenie za wielobranżową dokumentację techniczną.

6. Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta, Słowicza, Cechowa, Krótka, Księżycowa) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.258.978,99 zł – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2023 planuje się kwotę 12.800.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone nakontynuację i końcowe rozliczeniebudowy ulic: Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Gołębia, Krótka w Swarzędzu. Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Działkową z drogą krajową nr 92 w Swarzędzu.

7. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.442.995 zł) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2025. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2023 wprowadzono kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych związanych z rozbudową ul. Rivoliego i Heweliusza w Zalasewie, a także na rozpoczęcie przebudowy ul. Hebanowej i Botanicznej w Zalasewie.

8. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12.778.835,47 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2023 zł, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2023 wynoszą 7.725.702,88 zł.Środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację i końcowe rozliczenie rozbudowy ul. Katarzyńskiej (od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk) w Gruszczynie, na którą otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

9. Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu -zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W 2023 roku zaplanowano kwotę 900.000 zł na kontynuację prac oraz rozliczenie za opracowanie dokumentacji wielobranżowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu.

10. Budowa chodników w Wierzonce i Wierzenicy, Gmina Swarzędz (dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023. Zadanie znajduje się w WPF. W 2023 roku zaplanowano kwotę 2.425.000 zł na wykonanie robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania związanego z budową chodników w ul. Dębowej i Wierzenickiej w Wierzenicy oraz Działkowej w Wierzonce.

11. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – zadanie wieloletnie, realizowanew latach 2015-2024, znajduje się w WPF. Zaplanowane w budżecie na 2023 środki w kwocie 45.000 zł zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznej, związanej z przebudową ul. Balonowej i Ustronnej.

12. Przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025, znajduje się w WPF. Zaplanowane w budżecie na 2023 środki w kwocie 45.000 zł zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie za dokumentację techniczną, związaną z budową ul. Piasta w Jasinie.

13. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa chodnika w Wierzonce przy ul. Gminnej 11 i 13 pt. Bezpieczny mieszkaniec osiedla” -zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 45.300 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji zadania.

14. BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 100.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej.

15. FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2023 na realizację zadania wynoszą 32.000 zł.

16. FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO – Wykonanie projektu ul. Rolnej – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe w roku 2023 na realizację zadania wynoszą 20.000 zł.

17. FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE – Budowa progów zwalniających w ul. Olszynowej i ul. Bukowej – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2023 na realizację zadania wynoszą 40.000 zł.

18. FUNDUSZ SOŁECKI GARBY I ZALASEWO – Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości na granicy Garbów i Zalasewa przy ul. Transportowej – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2023 na realizację zadania wynoszą 15.000 zł.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

1. Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz – Nowa Wieś w ramach projektu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. W roku 2023 zaplanowano kwotę 159.900 zł, która zostanie przeznaczona na przygotowanie projektu węzła przesiadkowego przy ul. Szumana w Swarzędzu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18 – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 52.000 zł.

2. Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 370.000 zł. W ramach środków zaplanowano zakup działki stanowiącej istniejący układ komunikacyjny ul. Budowlanej w Paczkowie oraz działek stanowiących ul. Ostatnią w Wierzonce, a także działek położnych w Garbach.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – II etap (Jessica) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajduje się w WPF. W roku 2023 przeznaczono kwotę 420.000 zł na kontynuację prac polegających na modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza -zadanie realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. W roku 2023 przeznaczono kwotę 137.000 zł na niezbędne nakłady inwestycyjne, które nie będą mogły zostać sfinansowane w ramach projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym.

2. Adaptacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. Środki finansowe na rok 2023 na realizację zadania wynoszą 1.154.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę w wysokości 140.000 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego m.in. sprzętu do serwerowni, biblioteki taśmowej na potrzeby archiwizacji i zabezpieczenia danych.

2. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 80.000 zł na modernizację systemu i aktualizacji oprogramowania CMS oraz serwerów WWW wraz z dostosowaniem do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

3. Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023. Zadanie znajduje się w WPF, w roku 2023 zaplanowano kwotę 1.900.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowopowstałego obiektu użyteczności publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)– zadanie majątkowe jednoroczneW budżeciena rok 2023 zabezpieczono kwotę 15.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230) – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono na realizację zadania kwotę 20.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 60.000 zł na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego w rejonie boisk sportowych, skateparku i ścieżki pieszo-rowerowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2025. W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 500.000 zł na opracowanie dokumentacji polegającej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dla zaprojektowanego budynku szkoły.

2. Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2023. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 150.000 zł na wykonanie niezbędnych prac w obiektach oświatowych wg bieżących potrzeb.

3. Projekt „Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz” -zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2022-2023. Na realizację zadania w budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 16.683,25 zł.

4. BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

5. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie – zadanie majątkowe jednoroczneW budżeciena rok 2023 zabezpieczono kwotę 25.600 zł na realizację zadania.

6. Zakup wiaty śmietnikowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie – zadanie majątkowe jednoroczneW budżeciena rok 2023 zabezpieczono kwotę 26.229 zł na realizację zadania.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Przebudowa Przedszkola Nr 1 przy ul. Zamkowej 26 w Swarzędzu – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 200.000 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu oraz ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł) – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2023. Na realizację zadania w budżecie 2023 roku zaplanowano kwotę 11.284.680,45 zł na kontynuację i zakończenie budowy.

2. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2022-2024. Na realizację zadania w budżecie 2023 roku zaplanowano kwotę 130.005 zł.

3. Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu w ramach projektu „Swarzędz – Dostępny Samorząd” – zadaniewieloletnie, realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę 525.712,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka” – Polski Ład 2 i 3 – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2022-2023. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2023 wprowadzono kwotę 94.220 zł stanowiącą wkład własny w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnych w ulicach: Sołeckiej w Jasinie, Królewskiej i Kanclerskiej w Gortatowie oraz Falistej w Paczkowie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz – zadanie majątkowe jednoroczne.  Na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza planuje się w 2023 roku kwotę 300.000 zł w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła i likwidację źródeł niskiej emisji, a zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2004-2023, znajduje się w WPF. W roku 2023 zabezpieczono kwotę 500.000 zł na budowę oświetlenia w ul. Żniwnej, Gromadzkiej, Kmiecej, Włodarskiej i Wójtowskiej w Jasinie.

2. BUDŻET OBYWATELSKI- Budowa oświetlenia w ulicy Falistej w Paczkowie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 100.000 zł realizację zadania na podstawie posiadanej dokumentacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych – zadanie jednoroczne, w formie dotacji celowej wprowadza się w budżecie na rok 2023 kwotę 100.000,00 zł dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy -zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę w wysokości 40.000 zł.

2. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin, Kobylnica) -zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2024, znajdujące się w WPF, na rok 2023 zaplanowano kwotę 400.000 zł na rozpoczęcie budowy świetlicy w Garbach.

3. Modernizacja świetlic wiejskich – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2023 zabezpieczono kwotę 50.000 zł na modernizację świetlicy w Wierzonce.

4. BUDŻET OBYWATELSKI – Utwardzenie parkingu przy świetlicy w Zalasewie zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2023, znajduje się w WPF. W 2023 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł na przygotowanie projektu wnętrza.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2025, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano 1.913.000 zł na budowę parkingu przy budynku Hali Unii przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu.

2. BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa relaksu dla naszych seniorów czyli tor do gry w bule, stoliki szachowe i stoliki do gry w chińczyka -zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano 50.000 zł na urządzenie strefy relaksu na os. Czwartaków w Swarzędzu.

3. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajduje się w WPF. Na rok 2023 zaplanowano 1.000.000 złna opracowanie dokumentacji oraz przystąpienie do realizacji zadania.

4. FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE – Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 22.000 zł.

5. FUNDUSZ SOŁECKI SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE – Wykonanie pokrycia dachowego altany na terenie rekreacyjnym – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano 18.424,94 zł.

5. FUNDUSZ SOŁECKI WIERZENICA – Doposażenie terenu rekreacyjnego – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano 16.000 zł.

6. FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN – Doposażenie terenu rekreacyjnego – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano 14.500 zł.

7. FUNDUSZ SOŁECKI GRUSZCZYN – Doposażenie placu zabaw przy ul. Różyckiego w Gruszczynie – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2023 zaplanowano 33.500 zł.

8. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem – zadanie jednoroczne, na rok 2023 zaplanowano kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na modernizację terenów rekreacyjnych w sołectwach oraz w mieście Swarzędzu.

9. Budowa kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie – zadanie jednoroczne, na rok 2023 zaplanowano kwotę 200.000 zł na realizację zadania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

1. Dostawa i montaż generatorów ozonu w budynku Pływalni „Wodny Raj”– zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2023 zaplanowano kwotę 500.000 zł.

2. Zakup tablicy wyników na halę sportową Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji – zadanie jednoroczne, na rok 2023 zaplanowano kwotę 35.000 zł na realizację zadania.