Święto patrona Miasta i Gminy – św. Józefa


Z okazji obchodów Święta Patrona Miasta i Gminy Swarzędz – św. Józefa – 19 marca w Swarzędzkiej Sali Koncertowej odbyła się uroczysta XLIX sesja Rady Miejskiej.

Sesje rozpoczęła przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura, która wraz z burmistrzem Swarzędza Marianem Szkudlarkiem powitała zaproszonych gości. Serdecznie powitani zostali: Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski, wójtowie i burmistrzowie gmin ościennych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek, wiceburmistrzowie Grzegorz Taterka i Tomasz Zwoliński, Sekretarz Gminy Agata Kubacka, skarbnik gminy Karolina Dziekan, radni Rady Miejskiej w Swarzędzu, radni Powiatu Poznańskiego, reprezentanci nauki, duchowieństwa, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej – Antoni Odzimek, Cechmistrz Cechu Stolarzy Swarzędzkich Piotr Kasprzak i przedstawiciele Cechu Stolarzy, wyróżnieni w latach poprzednich tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”, swarzędzcy przedsiębiorcy, sołtysi gminy Swarzędz, komendanci Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Swarzędz, kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy.

Sesję rozpoczął występ swarzędzkiego Chóru Męskiego Akord.

Nie zabrakło zadumy oraz refleksji nad aktualną, dramatyczną sytuacją dziejącą się za naszą wschodnią granicą. Szczególnego znaczenia nabrała dziś wspólnie odsłuchana piosenka Chłopców z Placu Broni pt. ,,Kocham Wolność”…

Następnie wysłuchano okolicznościowych wystąpień: Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu, Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Cechmistrza Cechu Stolarzy Swarzędzkich i innych. Zebrani z uwagą obejrzeli film podsumowujący prace naszego samorządu w minionym roku.

Podczas sesji wręczono również tegoroczne wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”. Otrzymali je: Leszek Staniewski, Wojciech Wietrzyński oraz Swarzędzki Klub Sportowy Unia. Wręczono także inne wyróżnienia okolicznościowe oraz odznaczenia przyznane przez Cech Stolarzy Swarzędzkich. Pięknym dopełnieniem uroczystego spotkania był występ artystyczny znanej polskiej wokalistki Anny Wyszkoni.

* * *

Leszek Staniewski

„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

Pan Leszek Staniewski urodził się 3 listopada 1950 roku w Garbach. W sierpniu 1985r. założył firmę STANBUD, która specjalizuje się w produkcji betonu, a także wyrobów z tego materiału. Firma zatrudnia głownie mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, a w swoich działaniach cały czas podkreśla, że jest firmą lokalną, mieszczącą się w Garbach w Gminie Swarzędz. Działania firmy Pana Leszka Staniewskiego bardzo często polegają na wspieraniu społeczności lokalnej oraz aktywnym udziale w akcjach społecznych i charytatywnych. Działania z tego zakresu są wpisane w sposób zarządzania firmą i obok ekonomicznych dążeń stanowią integralną część polityki firmy.

Od wielu lat firma Pana Leszka Staniewskiego wspiera finansowo, ale i rzeczowo wiele inwestycji publicznych oraz parafialnych. Dzięki Panu Leszkowi powstało w Zalasewie pierwsze boisko do siatkówki plażowej. Był pomysłodawcą, wykonawcą i fundatorem wielu inwestycji na terenie sołectwa Garby. Przy pomocy Pana Leszka powstał m. in. ogrodzony plac zabaw w Garbach, dwie zabudowane wiaty z oświetleniem oraz rozbudowany został plac przy scenie. Ponadto dzięki Panu Leszkowi zostało utwardzonych wiele dróg na terenie naszej gminy.

Pan Leszek Staniewski zawsze potrafi skutecznie podjąć współpracę w każdym działaniu służącym społeczeństwu. Niesienie pomocy potrzebującym jest dla Pana Leszka rzeczą oczywistą i naturalną. Jest bardzo wrażliwy na potrzeby ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Pan Leszek Staniewski jest przykładem człowieka, dla którego wiara w ludzi i dobre serce może wiele zdziałać.

Oprócz działalności zawodowej Pan Leszek Staniewski realizuje swoje pasje również na innych płaszczyznach. Potrafi połączyć swoje zainteresowania z działaniami na rzecz mieszkańców dla wspólnego dobra. Od 1989 r. członkiem sekcji strzeleckiej WKS Grunwald Poznań i dalej założycielem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Grodu Przemysława. Od 2000 r. jest członkiem Swarzędzkiego Klubu Pracodawców. Od 2007 r. działa jako członek Zarządu Swarzędzkiego Klubu Sportowego Unia. Od wielu lat jest członkiem Rady Sołeckiej wsi Garby. Poprzez swoją działalność, organizację różnego rodzaju turniejów i imprez szerzy wśród mieszkańców naszej gminy nie tylko zamiłowanie do sportu, ale przede wszystkim daje przykład jak można bezinteresownie współpracować dla dobra mieszkańców.

Pan Leszek Staniewski swoją pracą, działalnością i zaangażowaniem w liczne działania społeczne, przyczynił się do rozwoju naszej gminy, dlatego zasługuje na wyróżnienie

„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.

/Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XLVIII/524/2022RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZUz dnia 22 lutego 2022 r./

Wojciech Wietrzyński

„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

Pan Wojciech Wietrzyński jest wieloletnim mieszkańcem Swarzędza. Urodził się 25 kwietnia 1959 r. w Poznaniu. Od początku swojej zawodowej kariery związany jest z działalnością muzyczną. Już w roku 1978 r. testował pierwsze modele polskich fletów podłużnych (prostych). W latach 1982-1993 pracował w Poznańskich Zakładach Przemysłu Muzycznego „Muza” na stanowisku samodzielnego konstruktora ds. postępu technicznego. Zajmował się elektroakustyką, aerofonami wargowymi i prawem wynalazczym. Zaprojektował m.in. flety podłużne „T. Jorga” sopran i alt oraz „Educator” i „Junior”. Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej. Od początku lat osiemdziesiątych współpracował z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Poznaniu.

W 1992 roku, podczas Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli Muzyki, zaproponował flażolet i nutowo-tabulatutowy zapis melodii, jako sposób umuzykalniania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Dzięki propagowaniu opracowanych metod i narzędzi kształcenia nauczanie gry na flażolecie szybko się rozwijało. W dniu 8 czerwca 1996 roku w Opalenicy odbył się I Festiwal Amatorskich Zespołów Flażoletowych z udziałem kilkuset młodych wykonawców. W 1998 roku Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Poznaniu zorganizował Ogólnopolską Konferencję Metodyczną „Flażolet – instrument łatwy i efektywny”. W tym samym roku Pan Wojciech Wietrzyński założył wraz z grupą animatorów ruchu flażoletowego „Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania EMU”, który do dzisiaj prowadzi będąc jego wiceprezesem. W latach 1999 – 2004, na zlecenie Starostwa Powiatu Poznańskiego prowadził kursy flażoletowe dla nauczycieli i animatorów. W latach 2000 – 2003 na zlecenie prof. A. Grochowalskiego prowadził kursy flażoletowe przy Akademii Muzycznej w Poznaniu w ramach studiów podyplomowych. W 2001 roku Minister Kultury uhonorował go Nagrodą Animatora Kultury.

W ramach działalności Ośrodka Kultury w Swarzędzu, w 1996 r. założył Swarzędzką Orkiestrę Flażoletową, którą prowadzi do dzisiaj. W dniu 3 października 2016 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska powołała go na członka zespołu ekspertów nad tworzeniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 356) ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., na mocy którego flażolet został wpisany do podstawy programowej w ciągu całego procesu kształcenia w szkole podstawowej.

Aktualnie prowadzi liczne kursy i warsztaty flażoletowe na terenie całej Polski. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Pracownią Pedagogiczną im. prof. Ryszarda Więckowskiego. Jest inicjatorem i od 20 lat kierownikiem artystycznym Międzynarodowych Warsztatów Flażoletowych. Jest także inicjatorem i współorganizatorem kolędowania flażolecistów w Katedrze Poznańskiej, które każdego roku, od 23 lat gromadzi od 1.500 do 2.000 młodych miłośników tego instrumentu. Opracował wiele zbiorów melodii na flażolet, w tym: „Flażolety w szkole”, „Flażolet – łatwy sposób na miłe muzykowania” oraz „Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa – wybrany repertuar z lat 1996-2016″. Ruch flażoletowy nie jest sformalizowany, ale szacuje się, że aktualnie na flażoletach gra około 100.000 osób. W sierpniu 2019 r. Pan Wojciech otworzył kanał edukacyjny „Flażolet – łatwe muzykowanie” w serwisie YouTube, który daje możliwości nauki gry na tym instrumencie poza szkołą.

Pan Wojciech Wietrzyński znany jest w środowisku edukatorów muzyki w całym kraju. Dzięki jego zaangażowaniu na rzecz tworzenia programów umuzykalniających dzieci, młodzież i dorosłych zainteresowani mogą uczyć się gry na instrumencie w sposób dostępny i prosty. Poszerza do rzesze ludzi, którzy poprzez kształcenie muzyczne zyskują nowe umiejętności, dyspozycje i pasje. Wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli przyjemność poznać warsztat i metody pracy Pana Wojciecha Wietrzyńskiego zgadzają się, że jego wkład w rozwój praktyki umuzykalniania jest ogromny. Pan Wojciech Wietrzyński swoją pracą, działalnością i zaangażowaniem w liczne działania społeczne i kulturalne, przyczynił się do rozwoju naszej gminy, dlatego zasługuje na wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz.

/Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XLVIII/525/2022RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZUz dnia 22 lutego 2022 r./

Swarzędzki Klub Sportowy Unia

„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

Założycielskie zebranie Klubu Sportowego Unia przy powołanym przez proboszcza parafii św. Marcina ks. Tadeusza Mroczkowskiego Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej odbyło się 15 sierpnia 1921 r. Inicjatorem powstania klubu był nauczyciel pan Marian Zaporowski. W początkowych latach funkcjonowania klubu jedyną sekcją była drużyna piłki nożnej. W 1923 roku Unia przystąpiła do Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W kolejnych latach do Unii dołączyła sekcja tenisa stołowego i tenisa ziemnego. W 1928 roku utworzony został drugi klub o nazwie Stowarzyszenie Sportowe Swarzędz, rozwijające jedną z najstarszych dyscyplin sportowych – zapasy, z którym w 1932 roku Unia nawiązała bliską współpracę. W okresie międzywojennym utworzono kolejne sekcje: strzelecką, gier sportowych (siatkówka i koszykówka) oraz pływacką. Lata 1939-1945 to okres, w którym klub nie funkcjonował ze względu na likwidację przez władze niemieckie wszystkich polskich instytucji oraz na zakaz uprawiania sportu.

Po zakończeniu II wojny światowej już 10 czerwca 1945 roku odbyło się pierwsze zebranie Unii. Powołano nowe władze i reaktywowano działalność sekcji: piłki nożnej i zapaśniczej. W 1951 roku po włączeniu klubu do zrzeszenia sportowego „Unia” poszerzono działalność o kilka mniejszych sekcji: tenisa stołowego, gier sportowych, pływacką i turystyczną. W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych w okresie największego rozwoju organizacyjnego klubu, działały sekcje: zapaśnicza, piłki nożnej, lekkoatletyczna, tenisa stołowego (1951-1966), turystyki kolarskiej (1963-68), szachowa oraz strzelecka. Większość z nich stopniowo zakończyła swoją działalność.

Obecnie w Swarzędzkim Klubie Sportowym Unia czynnie działają cztery sekcje sportowe: piłki nożnej, zapasów, lekkoatletyki oraz gimnastyki, które łącznie zrzeszają blisko 500 zawodników.

Swarzędzki Klub Sportowy Unia i jego 100-letnie funkcjonowanie na terenie Swarzędza ma istotny udział w historii swarzędzkiego sportu, a to wraz z wielokrotnym wyróżnieniem Gminy Swarzędz tytułem „Sportowa Gmina” daje spójny obraz Gminy świadomej znaczenia sportu w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Unia Swarzędz to tradycja i historia. To klub, z którego Gmina Swarzędz jest dumna.

Swarzędzki Klub Sportowy Unia w pełni przyczynił się do rozwoju naszej gminy, dlatego zasługuje na wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz.

/uzasadnienie do UCHWAŁY NR XLVIII/526/2022RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZUz dnia 22 lutego 2022 r./

swieto patrona miasta2
swieto patrona miasta1

Źródło: swarzedz.pl
Foto: Aldona Młynarczak