Nabór wniosków na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania


Starostwo Powiatowe w Poznaniu informuje, że od dnia 2 stycznia do 31 sierpnia będzie trwał nabór wniosków na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na podstawie nowej Uchwały Rady Powiatu.

Powiat Poznański zamierza również w 2023 r. dofinansować likwidację użytkowanych przez mieszkańców powiatu poznańskiego urządzeń grzewczych opalanych węglem lub drewnem oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania. Znacząco uproszczono procedury, zredukowano ilość wymaganych dokumentów oraz istotnie zwiększono kwoty dofinasowania.

Wysokość dotacji wynosić będzie 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej – 10 000 zł,
 2. ogrzewanie elektryczne – 10 000 zł,
 3. kocioł na biomasę – 10 000 zł,
 4. ogrzewanie gazowe – 10 000 zł,
 5. ogrzewanie olejowe – 10 000 zł,
 6. pompa ciepła – 15 000 zł,
 7. pompa ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 20 000 zł,
 8. ogrzewanie elektryczne wraz z instalacją fotowoltaiczną – 20 000 zł.

Dla wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli kilku lokali położonych na jednej nieruchomości, w przypadku likwidacji kilku źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich proekologicznym systemem ogrzewania, wysokość dotacji zwiększa się o 50% kwoty przypisanej odpowiednio do wyżej wymienionych rozwiązań proekologicznych.

W zasadach wprowadzonych w aktualnej uchwale rozszerzano dotowanie proekologicznych systemów ogrzewania o pompy ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi oraz ogrzewanie elektryczne wraz z panelami fotowoltaicznymi.

W przypadku wymiany systemu ogrzewania na pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne, wraz
z instalacją fotowoltaiczną, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. moc instalacji fotowoltaicznej wynosi co najmniej 2,5 kW;
 2. dach lub inne miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej nie są pokryte materiałami zawierającymi azbest.

Uwaga: Od stycznia 2023 r. nie ma możliwości otrzymania dotacji na kotły węglowe opalane ekogroszkiem.

Nadal pozostała możliwość zamontowania kotła na biomasę – nowoczesnego kotła umożliwiającego wyłącznie automatyczne podawanie paliwa (za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo), niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 oraz spełniającego wymagania dla kotłów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny szczegółowo zapoznać się z treścią uchwały Rady Powiatu w Poznaniu nr XLIII/572/VI/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.
Treść Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na liwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

WNIOSKODAWCY

O dofinansowanie mogą występować właściciele lub współwłaściciele (a także wspólnoty mieszkaniowe  oraz podmioty posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego – osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy (w tym podmioty prowadzące działalność rolniczą) zainteresowani zmianą systemu ogrzewania w tych lokalach.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać od 2 stycznia do 31 sierpnia 2023 roku.

Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wnioski dostarczone do Starostwa przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Uwaga! Złożone w terminie wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje się do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.  Informacja o wyczerpaniu środków finansowych zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (BIP).

SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
 • korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
 • na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP

Wniosek złożony drogą elektroniczną powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Uwaga: Nie będą rozpatrywane wnioski złożone za pośrednictwem poczty e-mail.

Wnioski posiadające braki formalne nie będą rozpatrywane – do czasu ich uzupełnienia.

Nieuzupełnienie braków formalnych do końca trwania naboru tj. 31 sieprnia 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, spowoduje odrzucenie wniosku.

FORMA DOTACJI

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy dotacji, czyli wypłata przyznanej kwoty dotacji może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Dotacja nie jest udzielana na:

 • zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałej zmiany systemu ogrzewania;
 • budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowych;
 • zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokali;
 • wydatki przeznaczone na ten sam cel, finansowane z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą (zakaz podwójnego finansowania).
 • prace zrealizowane przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji.

Kosztami kwalifikowanymi są:

 • koszty demontażu kotłów c.o./pieców/palenisk na paliwo stałe;
 • koszty zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem);
 • koszty zakupu i montażu lub modernizacji instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związanych z nowym źródłem   ogrzewania;
 • koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
 • koszty prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), sieci gazowej (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub sieci elektroenergetycznej (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne.

W przypadku, gdy wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług (VAT) od kosztów realizacji zadania wymienionych powyżej, dotacja obejmuje wyłącznie koszty kwalifikowane netto.

Kosztami kwalifikowanymi nie są koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlany) oraz koszty koniecznych prac budowlanych, innych niż wymienione jako koszty kwalifikowane.

OGLĘDZINY LOKALU

Dotujący, w trakcie rozpatrywania wniosku może dokonać oględzin lokalu. Wnioskodawca jest zobowiązany udostępnić na potrzeby oględzin pomieszczenia w lokalu, w których zostaną przeprowadzone prace opisane we wniosku.

Likwidacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy.
Do momentu podpisania umowy pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu mogą podczas oględzin zweryfikować informacje przedstawione we wniosku oraz załącznikach do wniosku i skontrolować,  czy urządzenie przeznaczone do likwidacji jest działające.

SPOSÓB PRZYZNANIA DOTACJI

Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdza w drodze uchwał wykazy wniosków rozpatrzonych pozytywnie i wykazy wniosków odrzuconych. Umieszczenie wniosku w wykazie wniosków rozpatrzonych pozytywnie, stanowi podstawę do zawarcia umowy o dotację. Wykazy zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (BIP).

SPOSÓB ROZLICZENIA DOTACJI PRZED JEJ WYPŁATĄ

Termin złożenia formularza rozliczenia dotacji i dokumentów potwierdzających wykonanie prac upływa 30 listopada 2023 r. Po zrealizowaniu zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania wnioskodawca musi przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Poznaniu formularz rozliczenia dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami.

Po sprawdzeniu złożonego formularza i dokumentów wymaganych przy rozliczeniu, przedstawiciel Dotującego może dokonać oględzin lokalu.

Źródło: bip.powiat.poznan.pl