Lokalny Program Rewitalizacji 2017-2023. Aktualizacja

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza nabór projektów rewitalizacyjnych zmierzający do kolejnej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023 (LPR), przyjętego Uchwałą Nr XLIV/422/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2017 r. i zmieniony Uchwałą Nr XLIX/505/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2018 r. (10.7MB .pdf)

Realizacja LPR jest procesem ciągłym i zgodnie z przyjętym systemem wdrażania i zarządzania programem jego aktualizacja jest prowadzona w sytuacji zidentyfikowania nowych projektów rewitalizacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów.

Uzupełniający nabór projektów rewitalizacyjnych trwać będzie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia 22 lutego 2022 r.

Dla każdego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić odrębną fiszkę projektową, którą można pobrać:

– w wersji elektronicznej fiszka projektowa (72KB .doc), lub fiszka projektowa (567KB .pdf)

lub

– w formie papierowej (punkt podawczy w holu budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, Swarzędz).

Wypełnione fiszki projektowe należy przesłać/złożyć:

– na adres poczty elektronicznej: fundusze@swarzedz.pl

lub

– przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz – ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz z dopiskiem „aktualizacja LPR 2022″ (UWAGA!: liczy się data wpływu do Urzędu, nie data nadania),

lub

– dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz (w poniedziałki: godz. 8.30 – 15.30; od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 15.00).

Informacji na temat prowadzonych działań udziela Wydział Pozyskiwania Funduszy – tel. (61) 65-10-918 lub e-mail: fundusze@swarzedz.pl

Źródło: UMiG Swarzędz