Likwidacja azbestu – nabór wniosków

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 2022 rok, który ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Do wzięcia udziału w programie uprawnione są podmioty nieprowadzące działalnościgospodarczej, w przypadku nie wykorzystania limitów finansowych uprawnione stają się również rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie w ramach programu pokrywa 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W ramach akcji NIE BĘDĄ finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji oraz z zabezpieczeniem konstrukcji dachu po demontażu pokrycia azbestowego.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu do dnia 12 sierpnia 2022 roku.

O zakwalifikowaniu wniosku do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,
  • zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest – w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,
  • w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis w sektorze rolnym.

Wnioski w wersji elektronicznej dostępne są na stronie www.swarzedz.pl w zakładce ochrona środowiska oraz bip.swarzedz.eu w zakładce eURZĄD / „WOS” Wydział Ochrony Środowiska.

azbest wersja2 2021 2

Źródło: UMiG Swarzędz