Dodatek węglowy. Informacje dla beneficjentów


Dodatek węglowy – kiedy przysługuje?

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Dodatek węglowy przysługuje tym gospodarstwom domowym, które węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem przyznania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie ww. urządzeń i źródeł ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art.27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz.438).

Dodatek węglowy – dla kogo?

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym. Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą – gospodarstwo domowe jednoosobowe,
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące – gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy – zasady przyznawania

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

  • Dodatek węglowy przysługuje dla gospodarstwa domowego w wysokości 3 000 zł.
  • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

W gminie Swarzędz wniosek o przyznanie dodatku węglowego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie organu. Dopiero odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek do pobrania TUTAJ