Azbestowy obowiązek informacyjny

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, informuje o obowiązku przedkładania Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz (przez osoby fizyczne niebędącymi przedsiębiorcami) informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Informację powinno sporządzić się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie papierowej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Załącznik do pobrania – Informacja o wyrobach zawierających azbest. (PDF)

Źródło: swarzedz.pl