Absolutorium i gratulacje dla burmistrza Mariana Szkudlarka

Zasadniczym tematem LIII sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się we wtorek, 31 maja 2022 r., było udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od przedstawienia przez burmistrza, wymaganego przez ustawę o samorządzie terytorialnym, Raportu o stanie Miasta i Gminy Swarzędz.

Po debacie nad tym dokumentem radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi wotum zaufania. Następne głosowanie – nad absolutorium – poprzedzone zostało przedstawieniem sprawozdań dotyczących zeszłorocznego budżetu i odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Po dyskusji za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 17 radnych spośród 19 obecnych na sesji.

Po głosowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura w imieniu radnych pogratulowała burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi znakomitego wyniku głosowania i podziękowała za dobrą współpracę. Burmistrz podziękował z kolei radnym, sołtysom oraz wszystkim swoim współpracownikom za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu naszej gminy oraz wspólną pracę dla dobra ogółu mieszkańców.

Źródło: swarzedz.pl
fot. M. Woliński